Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

 

                 Hnutí Jeníkov každého dne

 

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

 1. Název občanského sdružení je „Hnutí Jeníkov každého dne“
 2. Sídlem občanského sdružení je ……………………………………….
 3. Hnutí Jeníkov každého dne působí na území České republiky, zejména na území obce Větrný Jeníkov.
 4. Hnutí Jeníkov každého dne vyvíjí činnost v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění (dále jen zákon).
 5. Hnutí Jeníkov každého dne a jeho orgány jednají v souladu s právním řádem ČR.

 

 

Článek II.

Cíle sdružení

 

 1. Hlavním cílem občanského sdružení (dále jen OS) je rozvoj obce a vůbec celého území Větrného Jeníkova, napomáhat prosazování demokratických hodnot a lidských práv, přispívat k rozvoji občanské společnosti a obecného politického povědomí. Náplní činnosti tedy bude jednání s dalšími institucemi, orgány státní správy a samosprávy, a to o konkrétních problémech místních obyvatel, za účelem zlepšení místního života ve všech směrech.
 2. Hnutí Jeníkov každého dne si současně dává za cíl spolupracovat s dalšími podobně zaměřenými sdruženími v České republice, zejména na území obce Větrný Jeníkov, a zároveň napomáhat dialogu mezi politickými stranami, hnutími  a koalicemi s podobným zaměřením a cíly.

 

 

Článek III.

Podmínky členství

 

 1. Členem Hnutí Jeníkov každého dne může být občan ČR, který:

 

a)      dovršil věku 18 let, 

b)      je způsobilý k právním úkonům,

c)      souhlasí se stanovami, programovými zásadami a obsahovými cíl Hnutí Jeníkov každého dne a zaváže se je dodržovat,

d)      nebyl v minulosti vyloučen z  Hnutí Jeníkov každého dne, není-li usnesením Rady Hnutí Jeníkov každého dne stanoveno jinak.

 

 2. Členem Hnutí Jeníkov každého dne může být i člen jiného OS.


Článek IV.

Vznik členství

 

 1. Členskou přihlášku (dále jen „přihláška“) do Hnutí Jeníkov každého dne podává žadatel členu Rady Hnutí Jeníkov každého dne (dále jen „Rada“).
 2. Přihláška může být bez udání důvodu zamítnuta Radou. Žadateli musí být tato skutečnost oznámena bez zbytečného odkladu, popřípadě mu musí být vrácen již zaplacený členský příspěvek.
 3. Členství v OS vzniká dnem prokazatelné úhrady členského příspěvku ve stanovené výši, pokud nebyla přihláška zamítnuta dle odst. 2 tohoto článku stanov.
 4. Součástí přihlášky je i čestné prohlášení o splnění všech podmínek stanovených v Hnutí Jeníkov každého dne.

 

 

Článek V.

Zánik členství

 

 1. Členství v OS Hnutí Jeníkov každého dne zaniká:

 

a)      písemným prohlášením o vystoupení z Hnutí Jeníkov každého dne a to dnem jeho doručení členu Rady OS,

b)      nezaplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě ke dni následujícímu po dni, ke kterému marně uplyne stanovená lhůta k úhradě členských příspěvků,

c)      vyloučením dle odst. 2 tohoto článku stanov,

d)      dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zbavení či omezení způsobilosti člena k právním úkonům,

e)      vznikem skutečnosti, která je v rozporu s podmínkami členství, uvedenými v čl. III. odst. 1. písm. c) těchto stanov,

f)        zánikem občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dne ,

g)      úmrtím člena.

 

 1. Člen může být vyloučen jestliže:

 

a)      závažným způsobem porušil stanovy Hnutí Jeníkov každého dne, vnitřní předpisy či programové zásady Hnutí Jeníkov každého dne,

b)      svým jednáním výrazně poškozuje dobré jméno Hnutí Jeníkov každého dne,

c)      uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení na členské přihlášce,

d)      byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

 

3.      Návrh na vyloučení se podává Radě. Návrh může podat:

 

a)      skupina alespoň 10 členů Hnutí Jeníkov každého dne,

b)      člen Rady Hnutí Jeníkov každého dne.

 

4.      Rada zahájí řízení o vyloučení bez zbytečných odkladů a rozhodne o něm usnesením. Přihlédne přitom ke stanovisku dotyčného člena.

5.      Rada je povinna bez zbytečných odkladů od každého svého rozhodnutí v dané věci o něm informovat navrhovatele i člena, o jehož vyloučení se rozhodovalo.


Článek VI.

                                    Evidence členů a členské poplatky

 

 1. Evidenci členů vede Rada. Údaje jí vedené jsou závazné.
 2. Všichni členové musí být registrováni Radou, u níž jsou uloženy originály jejich členských přihlášek.
 3. Roční členské poplatky se platí vždy nejpozději do 1. března příslušného kalendářního roku.
 4. Výši členského poplatku určuje usnesením Rada Hnutí Jeníkov každého dne v roce, který bezprostředně předchází roku, na který se členské poplatky platí. Pokud není výše poplatků takto stanovena, platí stejná výše poplatků jako v předchozím roce.
 5. Minimální výše členského poplatku je shodná pro všechny členy OS.

 

 

Článek VII.

Práva členů

 

 1. Každý člen Hnutí Jeníkov každého dne má v souladu s těmito stanovami stejná základní práva a povinnosti.
 2. Žádný člen Hnutí Jeníkov každého dne nesmí být diskriminován ani zvýhodňován z důvodu národnosti, rasy, věku, vzdělání, pohlaví nebo vyznání.
 3. Každý člen Hnutí Jeníkov každého dne má v souladu s těmito stanovami právo na informace o činnosti OS a právo podílet se na všech akcích, které Hnutí Jeníkov každého dne organizuje či se na nich podílí.
 4. Každý člen Hnutí Jeníkov každého dne má v souladu s těmito stanovami právo zúčastnit se Členské schůze.
 5. Každý člen Hnutí Jeníkov každého dne má v souladu s těmito stanovami právo navrhovat a být navrhován na Členské schůzi do Rady občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dne. Při této volbě  má samozřejmě hlasovací právo.

 

 

Článek VIII.

Povinnosti členů

 

Každý člen Hnutí Jeníkov každého dne má v souladu s těmito stanovami následující povinnosti:

 

a)      dodržovat stanovy Hnutí Jeníkov každého dne

b)      respektovat a plnit rozhodnutí a usnesení Rady Hnutí Jeníkov každého dne

c)      platit členské poplatky ve stanovené lhůtě a výši

d)      vykonávat funkce a úkoly svěřené mu Radou řádně dle svého nejlepšího vědomí a svědomí

e)      zjistí-li člen Hnutí Jeníkov každého dne pověřený úkolem z usnesení Rady, že nebude schopen svému úkolu řádně a včas dostát, je povinen tuto skutečnost bez zbytečných odkladů Radě oznámit, která pak rozhodne o přidělení úkolu jinému členu

f)        sdělit neprodleně písemně Radě změnu údajů uvedených na členské přihlášce

g)      nakládat hospodárně a efektivně se svěřenými prostředky

 

Poruší-li člen hrubě své povinnosti, může Rada usnesením rozhodnout o jeho podmínečném vyloučení, eventuelně o jeho vyloučení z Hnutí Jeníkov každého dne.


Článek IX.

Členská schůze Hnutí Jeníkov každého dne

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem OS.
 2. Členská schůze je tvořena všemi členy občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dne
 3. Členská schůze se schází, aby v případě, kdy Rada nebude mít ani jediného člena, zvolila Radu novou.

 

 

Článek X.

Rada Hnutí Jeníkov každého dne

 1. Rada je statutárním orgánem OS.
 2. Prvními členy rady se stávají členové přípravného výboru.
 3. Rada se doplňuje jednomyslným rozhodnutím svých členů kooptací. V Případě nemožnosti kooptace, a pouze tehdy, se sejde Členská schůze a doplní Radu volbou.
 4. Zasedání Rady je svoláno jedním ze členů alespoň jednou za dva měsíce. Jednání Rady je neveřejné. Člen Rady může pozvat na zasedání osoby spojené s projednávaným tématem. Tito účastníci se jednání účastní s hlasem poradním.
 5. Rada:

 

a)      organizuje fungování občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dne v souladu se stanovami, jejími cíly  a projekty

b)      projednává a schvaluje plán činnosti, projekty a cíle Hnutí Jeníkov každého dne

c)      připravuje, projednává a schvaluje návrh rozpočtu

d)      vykonává právo hospodaření s majetkem Hnutí Jeníkov každého dne

e)      schvaluje účast občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dnev jiných sdruženích a svazech a zabezpečuje organizační záležitosti s tímto spojené

f)        může jednohlasně rozhodnutím všech členů schválit doplnění stanov, které s nimi nesmí být v rozporu ani v rozporu s dobrými mravy

g)      přijímá závěrečné usnesení ze svých zasedání

 

 1. Rada je usnášeníschopná a rozhoduje pouze jednohlasně rozhodnutím všech členů.
 2. Usnesení Rady jsou závazná pro všechny členy Hnutí Jeníkov každého dne.
 3. Člen Rady:

 

a)      zastupuje Hnutí Jeníkov pro každý den navenek

b)      zodpovídá za fungování a činnost Hnutí Jeníkov každého dnev oblasti mu svěřené

c)      má dispoziční právo k finančním prostředkům Hnutí Jeníkov každého dne.

d)      nemůže delegovat své pravomoci na jiného člena OS, který není členem Rady

 

 1. Jeden ze členů Rady vykonává funkci hospodářeHnutí Jeníkov každého dne, je odpovědný za hospodaření Hnutí Jeníkov každého dne, je označován jako „člen pověřený hospodařením“ a dále:

 

a)      spravuje pokladnu Hnutí Jeníkov každého dne

b)      vede účetní agendu Hnutí Jeníkov každého dne, není-li tímto pověřena Radou jiná osoba, zejména účetní společnost apod.

c)      přijímá členské poplatky a vede jejich evidenci

d)      předkládá Radě zprávy o hospodaření Hnutí Jeníkov každého dne

 

Článek XI.

Zásady hospodaření

 

1.      Občanské sdružení Hnutí Jeníkov každého dneje samostatná právnická osoba, která nakládá účelně a hospodárně se svým majetkem k naplňování a prosazování svých cílů v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. v platném znění.

2.    Hnutí Jeníkov každého dne získávají finanční prostředky pro svou činnost:

 

a)    z členských poplatků,

b)   z dotací, darů, grantů,

c)    případně z jiných zdrojů.

 

 1. Hospodaření Hnutí Jeníkov každého dne musí být vyrovnané. Součástí rozpočtu může být tvorba rezervy, která bude použita později.
 2. Za účetnictví, jenž je vedeno na centrální úrovni, odpovídá pověřený člen Rady.
 3. Vedení účetnictví může být svěřeno externímu účetnímu nebo účetní společnosti na základě usnesení Rady.

 

 

Článek XII.

Statutární orgány Hnutí Jeníkov každého dne a jejich jednání

 

 1. Statutárním orgánem Hnutí Jeníkov každého dne je Rada.
 2. Za OS jednají společně jednohlasně všichni členové Rady. Podepisování jménem sdružení se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu sdružení připojí svůj podpis každý z nich.

 

 

Článek XIII.

Společná, přechodná a závěrečná  ustanovení

 

 1. Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich podpisu členy přípravného výboru občanského sdružení Hnutí Jeníkov každého dne, kteří se tímto stávají členy Rady.
 2. Do doby než Rada poprvé stanoví výši členských příspěvků se zájemci o členství stávají členy Hnutí Jeníkov každého dneschválením jejich přihlášek Radou. Členové, jejichž členství vzniklo před prvním stanovením výše členských příspěvků Předsednictvem, mají povinnost uhradit členské příspěvky do 30 dnů od prvního schválení jejich výše.
 3. Pro administrativními účely související se vznikem OS (zejména registrace u finančního úřadu, založení účtu, apod.) jedná samostatně jeden ze členů Rady k tomuto pověřeny, a to po dobu tří měsíců od zápisu OS Hnutí Jeníkov každého dne do příslušného registru ministerstvem. Je označován jako „člen pověřený založením“.
 4. Je-li třeba podle těchto stanov doručovat písemné právní úkony, považuje se pro případ nevyzvednutí poštovní zásilky druhou stranou za den doručení desátý den po předání k poštovní přepravě.
 5. Veškeré osobní údaje, se kterými přijde Hnutí Jeníkov každého dne, jeho orgány a členové do styku, podléhají ochraně podle příslušného zákona o ochraně osobních údajů.

 

            

 

 V Praze dne 16. 9. 2008

 

Obrazek

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář